• Onze offerten en verkopen zijn onderworpen aan onderstaande verkoopvoorwaarden. Elke koper verklaart van de hierna vermelde verkoopvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.
  • De offerten zijn definitief na ondertekening door beide partijen na bevestiging door de verkoper.
  • De leveringstermijnen zijn enkel ter inlichting en niet bindend. Elke eventuele vertraging van onze te wege  kan niet leiden tot het toepassen van een schadevergoeding, noch reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Omstandigheden onafhankelijk van onze wil en gevallen van overmacht, bijvoorbeeld stakingen, lock-out, brand … geven ons het recht het contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen hetzij te verdagen, zonder recht op schadevergoeding.
  • De goederen worden als verkocht en als aanvaard beschouwd in de etablissementen van Blanco. Zij worden vervoerd op kosten en risico van de koper.
  • Wij behouden ons het recht voor rekening op te maken voor gedeeltelijke leveringen van gedane bestellingen.
  • Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen ten volle contant betaalbaar. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten mee van 12% per jaar vanaf de vervaldag; alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40€. Inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
  • Klachten dienen uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te worden gedaan.
  • Bij eventuele geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.